Санхүүгийн байдал

Санхүүгийн байдал
Огноо Өөрийн хөрөнгийн хэмжээ Өр төлбөр Борлуулалтын орлого Шимтгэлийн орлого Картын борлуулалтын орлого Цэвэр ашиг /өссөн дүнгээр/ Жилийн эцсийн бэлэн мөнгө
2015 он               30,059.1               28,422.7 3,857.70 2,121.80 1,735.90 -191.6 1,348.40
2016 он               27,306.5               34,595.5 7,312.50 6,720.00 592.5 -8,925.30 1,905.00
2017 он               28,018.3               36,799.8 9,884.00 7,895.30 1,988.70 -1,492.50 4,107.80
2018 он               25,745.4               38,725.8 8,437.90 7,269.30 1,168.60 -4,166.16 3,658.60